توصیه کودی

مصرف بهینه کود پاسخ دادن به این چهار سؤال است.

چه مقدار ؟

از چه نوع؟

به چه روش؟

و در چه زمان ؟

باید به گیاه داده شود تا حداکثر عملکرد را بدست آوریم تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به شمار می آید. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در حالت عدم تعادل تغذیه ای، با اضافه نمودن مقداری از عناصر غذایی نه تنها افزایش عملکردی رخ نمی دهد بلکه اختلالاتی در رشد گیاه و نهایتا افت در عملکرد مطرح می شود. برای تعیین نیاز کودی گیاهان نه تنها آگاهی از وضعیت مواد غذایی و سطح حاصلخیزی خاک ضروری است، بلکه نیاز آبی و غذایی گیاه ، شرایط آب و هوایی، میزان عملکرد مورد انتظار و نحوه مدیریت مزرعه نیز حائز اهمیت می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید