شرح خدمات آزمایشگاه زیست باران

آزمایش های مربوط به تجزیه فیزیکی خاک
دانه بندی به طریق هیدرومتری
دانه بندی به طریق پیپت
درصد رطوبت
نفوذپذیری- دست نخورده
ضریب نگهداری آب در خاک
ضریب نقطه پژمردگی
وزن مخصوص ظاهری
وزن مخصوص حقیقی
تحت 6 فشار pf منحنی
 قطر ذرات خاک به طریق الک
پایداری خاکدانه ها

آزمایش های مربوط به تجزیه شیمیایی خاک
اسیدیته گل اشباع
قابلیت هدایت الکتریکی
درصد اشباع
کربن آلی
مواد خنثی شونده (آهک)
تست وجود گچ
اندازه گیری میزان گچ به روش استن
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب
ازت نیتراته
ازت امونیاکی
ازت کل
کلسیم تبادلی+محلول(باتیتراسیون،دستگاه جذب اتمی)
منیزیم تبادلی+محلول(باتیتراسیون،دستگاه جذب اتمی)
پتاسیم تبادلی+محلول
سدیم تبادلی+محلول
کلسیم محلول (عصاره اشباع) باتیتراسیون
منیزیم محلول(عصاره اشباع) باتیتراسیون
(کلسیم+منیزیم)(عصاره اشباع)
کلسیم و منیزیم محلول با دستگاه جذب اتمی
سدیم محلول(عصاره اشباع)
پتاسیم محلول(عصاره اشباع)
کربنات محلول(عصاره اشباع)
بی کربنات محلول(عصاره اشباع)
سولفات محلول(عصاره اشباع)
کلر محلول(عصاره اشباع)
بسته آزمایش آنیون ها و کاتیون های محلول خاک
ظرفیت کاتیون های تبادلی
فسفر کل
کلسیم کل
منیزیم کل
سدیم کل
پتاسیم کل
گوگرد کل
سیلیس کل
سیلیس قابل جذب
گوگرد قابل جذب
آهن،منگنز،روی و مس کل
آهن،منگنز،روی و مس قابل جذب
بر قابل جذب
بر محلول
مقادیر کل عناصر سنگین سرب،کادمیوم و...
مقادیر قابل استفاده عناصر سنگین سرب و کادمیوم و ...
قرائت غلظت کاتیون ها در محلول با فلیم فتومتر
قرائت غلظت عناصر در محلول با دستگاه جذب اتمی
قرائت غلظت عناصر و ترکیبات در محلول با دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت غلظت عناصر در محلول با سیستم بدون شعله دستگاه جذب اتمی
قرائت غلظت عناصر در محلول با دستگاهICP


آزمایش های مربوط به تجزیه آب
اسیدیته آب
هدایت الکتریکی
کل مواد محلول در آب
( TDS)
کل مواد معلق در آب
(TSS)
سیلیس در آب
کربنات در آب
بی کربنات در آب
قلیائیت کل آب
سولفات در آب
کلراید در آب
کلسیم در آب
منیزیم در آب
مجموع کلسیم و منیزیم در آب
سدیم در آب
پتاسیم در آب
ازت نیتراته در آب
ازت آمونیاکی در آب
ازت آلی در آب
بر در آب
آهن در آب
منگنز در آب
مس در آب
روی در آب

آنالیزمواد معدنی ،غذایی،شوینده و آلاینده
آزمایش های مربوط به تجزیه شیمیایی گیاه (دانه،برگ،ساقه،ریشه و ...)
ازت کل
فسفر کل
پتاسیم کل
سدیم کل
کلسیم کل
منیزیم کل
مقادیر کل آهن،منگنز،روی ومس
بر کل
بر محلول در آب
گوگرد کل
گوگرد محلول در آب
ازت نیتراته
فسفر نیتراته
کلر محلول در آب
سیلیس محلول
درصد ماده خشک
مولیبدن کل
سیلیس کل
آلومینیوم
اسید فیتیک


آزمایش های مربوط به تجزیه میوه
اسیدیته قابل تیتر
اسیدیته آب میوه
بریکس
قندکل
کربوهیدرات ها
Cویتامین
ازت کل
فسفر کل
پتاسیم کل
مقادیر کل آهن،منگنز،روی،مس
مقادیر کلسیم و منیزیم
مقادیر کل آهن،منگنز،روی و مس
درصد ماده خشک

آزمایش های مربوط به تجزیه کودهای شیمیایی و آلی
درصد رطوبت در کودهای معدنی(با استفاده ازآون خلا یا دسیکاتور خلا)
درصد رطوبت ( آون معمولی)
افت در اثر سوخت
خاکستر
کربن آلی
ازت آلی
فسفر کل
پتاسیم کل در کود آلی
آهن کل در کودهای آهن
)PHدربیش از یک )
منگنز کل
روی کل
مس کل
آهن کل در سایر کودها
بر کل در کودهای آلی
بر محلول
کلسیم کل در کودهای آلی
منیزیم کل در کودهای آلی
سدیم کل در کودهای آلی
ازت محلول
فسفر محلول
پتاسیم محلول
ازت آمونیاکی
کلر کل در کودهای آلی
گوگرد کل
گوگرد محلول
اسید سولفوریک آزاد
اسید فسفریک آزاد
بیوره
دانه بندی با الک
هدایت الکتریکی در عصاره
1:2\5
اسیدیته
1:2\5
هیومیک اسید
فلوویک اسید


خدمات آزمایشگاهی بیولوژیکی
شمارش باکتری تیو باسیلوس
شماره باکتری های کود میکروبی فسفاته
شمارش انواع باکتری های ریزوبیوم
شماره باکتری ازتو باکتر
شمارش باکتری آزوسپریلوم
شماره باکتری سودو موناس
شماره باکتری باسیلوس
آزمون توان تشکیل گره باکتری های ریزوبیومی
مایکورایزا شمارش تعداد اسپور فعال
مایکورایزا شمارش جمعیت فعال قارچ

خدمات کلینیک گیاهپزشکی
مشاوره گیاهپزشکی و حل مشکلات مربوطه در مزارع،باغات ، گلخانه و انبار و سردخانه
بررسی و تشخیص نمونه های گیاهی آفت زده یا بیمار وارایه راه حل
ردیابی آلودگی های خاک به نماتد های گیاهی
ردیابی قارچ های پاتوژن گیاهی در خاک
بررسی خاک نهالستان ها و خزانه ها از نظر آلودگی به عوامل بیماریزای گیاهی
بررسی و مشاوره سلامت میکروبی خاک قبل از احداث باغ

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
توصیه کودی بر اساس خصوصیات خاک و گیاه
آزمایش کود ارجاعی در گیاه زراعی
آزمایش کود ارجاعی در گیاه باغی
آزمایش کود ارجاعی در گیاه گلدانی

بازدید و ارزیابی برای ارایه خدمات مشاوره ای
بازدید از مزرعه ، باغ و گلخانه برای ارایه خدمات مشاوره ای
ارزیابی عملکرد روش های آبیاری در مزرعه و باغ برای ارایه خدمات مشاوره ای در مدیریت آبیاری
خدمات مشاوره ای آب و خاک
طراحی و مشاوره ،احداث و نظارت باغات،گلخانه های صنعتی وسیستم های آبیاری تحت فشار

خدمات قابل ارایه در زمینه ژئوتکنیک و آزمایش های مصالح
خدمات قابل ارایه در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب
خدمات قابل ارایه در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی
خدمات قابل ارایه در زمینه کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید