شرح خدمات آزمایشگاه زیست باران

خدمات آزمایشگاهی بیولوژیکی
شمارش باکتری تیو باسیلوس
شماره باکتری های کود میکروبی فسفاته
شمارش انواع باکتری های ریزوبیوم
شماره باکتری ازتو باکتر
شمارش باکتری آزوسپریلوم
شماره باکتری سودو موناس
شماره باکتری باسیلوس
آزمون توان تشکیل گره باکتری های ریزوبیومی
مایکورایزا شمارش تعداد اسپور فعال
مایکورایزا شمارش جمعیت فعال قارچ

خدمات کلینیک گیاهپزشکی
مشاوره گیاهپزشکی و حل مشکلات مربوطه در مزارع،باغات ، گلخانه و انبار و سردخانه
بررسی و تشخیص نمونه های گیاهی آفت زده یا بیمار وارایه راه حل
ردیابی آلودگی های خاک به نماتد های گیاهی
ردیابی قارچ های پاتوژن گیاهی در خاک
بررسی خاک نهالستان ها و خزانه ها از نظر آلودگی به عوامل بیماریزای گیاهی
بررسی و مشاوره سلامت میکروبی خاک قبل از احداث باغ

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
توصیه کودی بر اساس خصوصیات خاک و گیاه
آزمایش کود ارجاعی در گیاه زراعی
آزمایش کود ارجاعی در گیاه باغی
آزمایش کود ارجاعی در گیاه گلدانی

بازدید و ارزیابی برای ارایه خدمات مشاوره ای
بازدید از مزرعه ، باغ و گلخانه برای ارایه خدمات مشاوره ای
ارزیابی عملکرد روش های آبیاری در مزرعه و باغ برای ارایه خدمات مشاوره ای در مدیریت آبیاری
خدمات مشاوره ای آب و خاک
طراحی و مشاوره ،احداث و نظارت باغات،گلخانه های صنعتی وسیستم های آبیاری تحت فشار

خدمات قابل ارایه در زمینه ژئوتکنیک و آزمایش های مصالح
خدمات قابل ارایه در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب
خدمات قابل ارایه در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی
خدمات قابل ارایه در زمینه کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید