شرح خدمات آزمایشگاه زیست باران

آزمایش های مربوط به تجزیه میوه
اسیدیته قابل تیتر
اسیدیته آب میوه
بریکس
قندکل
کربوهیدرات ها
Cویتامین
ازت کل
فسفر کل
پتاسیم کل
مقادیر کل آهن،منگنز،روی،مس
مقادیر کلسیم و منیزیم
مقادیر کل آهن،منگنز،روی و مس
درصد ماده خشک

آزمایش های مربوط به تجزیه کودهای شیمیایی و آلی
درصد رطوبت در کودهای معدنی(با استفاده ازآون خلا یا دسیکاتور خلا)
درصد رطوبت ( آون معمولی)
افت در اثر سوخت
خاکستر
کربن آلی
ازت آلی
فسفر کل
پتاسیم کل در کود آلی
آهن کل در کودهای آهن
)PHدربیش از یک )
منگنز کل
روی کل
مس کل
آهن کل در سایر کودها
بر کل در کودهای آلی
بر محلول
کلسیم کل در کودهای آلی
منیزیم کل در کودهای آلی
سدیم کل در کودهای آلی
ازت محلول
فسفر محلول
پتاسیم محلول
ازت آمونیاکی
کلر کل در کودهای آلی
گوگرد کل
گوگرد محلول
اسید سولفوریک آزاد
اسید فسفریک آزاد
بیوره
دانه بندی با الک
هدایت الکتریکی در عصاره
1:2\5
اسیدیته
1:2\5
هیومیک اسید
فلوویک اسید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید