مقدمه ای بر آنالیز آب

آبیاری زمینهای زراعی سابقه ای بسیار طولانی دارد، ولی فقط در قرن اخیر بوده است که به اهمیت کیفیت آب آبیاری پی برده شده است. مصرف آب شور باعث کاهش محصول می شود، ولی استفاده از آب قلیایی موجب می شود که خصوصیات فیزیکی خاک از بین برود و این امر متعاقبا کاهش محصول را در برخواهد داشت . لذا باید به جنبه های کیفی آب، و امکان وجود عناصر زیان آور در آن، توجه خاصی مبذول گردد.کیفیت آب آبیاری را می توان به وسیله ی خصوصیات شیمیایی ذیل مورد بررسی قرار داد:شوری یا غلظت کل نمک های محلول قلیایی بودن یا غلظت سدیم موجود در آب نسبت به سایر کاتیون ها ترکیبات آنیونی آب به ویژه غلظت کربنات و بی کربنات غلظت بر یا دیگر عناصری که ممکن است برای رشد گیاه سمی باشند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید